Хийсвэр дулаан дамжуулах хэвлэх/хөөс дулаан дамжуулах